ऋग्वेदः

ऋग्वेदः
[[लेखकः :|]]
ऋग्वेदमूर्तिर्गंगा स्याद्यमुना च यजुर्ध्रुवम् ।। नर्मदा साममूर्तिस्तु स्यादथर्वा सरस्वती ।। स्क.पु. ४.२.९२.६
Rigveda (padapatha) manuscript in Devanagari, early 19th century

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -

योग: -1,017 + 11 खिल = 1,028


सस्वरपाठः

विस्वरपाठः

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -ऋग्वेदस्य पदपाठस्य स्रोतः


टिप्पणी

ऋग्वेदस्य मण्डलविभाजनस्य औचित्यम् - ऐतरेय आरण्यकम् २.२.१